Chuyện họp lớp nghĩ rộng ra kỹ năng làm việc nhóm

Làm việc nhóm, làm việc tập thể nếu như: Mỗi cá nhân là mỗi cái Tôi to đùng.

Xong mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu, Nhưng ngược lại, mỗi người vì mọi người lúc đó mọi chuyện sẽ khác.